Winkelwagentje: | Items: 0 | Prijs: € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die via deze webshop worden verkocht.

Artikel 1. Algemeen
1.1 www.elektrischerolgordijnen.nl is eigendom van Verano BV.
1.2 Verano: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Verano BV gevestigd te Best, kantoorhoudend aan het adres Bedrijfsweg 8, 5491 CP Best, hierna te noemen opdrachtnemer.
1.3 Klant en/of wederpartij zal vanaf hier steeds worden aangeduid als opdrachtgever.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten via www.elektrischerolgordijnen.nl.
1.5 Door het plaatsen van een bestelling worden deze algemene voorwaarden automatisch van toepassing.
1.6 Deze voorwaarden zijn te vinden op www.elektrischerolgordijnen.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren. Reeds gedane betalingen worden in dit geval ongedaan gemaakt.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op www.elektrischerolgordijnen.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW. Betaling dient altijd vooraf te worden voldaan.
3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering en bevestiging van bestelling.
4.1 De aangegeven levertijd is maximaal 15 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen en tevens de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 15 dagen teruggestort te worden. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.
4.2 Om de bestelling definitief af te ronden dient de opdrachtgever de betaling te hebben uitgevoerd. De orderbevestiging wordt door de opdrachtgever automatisch via mail op het aangeven e-mailadres ontvangen. Deze bevestiging is de definitieve opdracht voor het leveren van de bestelde goederen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid binnen 24 uur de opdracht te wijzigen of te annuleren. Na deze 24 uur wordt de bestelling in productie genomen en kan er niet meer kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Ontvangt de opdrachtgever binnen 1 uur niet automatisch de aankoopbevestiging, dan dient deze direct contact op te nemen met opdrachtnemer. Wordt er geen contact opgenomen, dan gaat opdrachtnemer er vanuit dat de bevestiging door de opdrachtgever is ontvangen en kan worden verwerkt. De overeenkomst kan dan niet meer worden ontbonden, en de bestelde goederen dienen te worden afgenomen voor de aangegeven prijs. De bestelling wordt na 24 uur in productie genomen.
4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever op de site geen afwijkend bezorgadres heeft ingegeven, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste tien euro zal bedragen, in rekening worden gebracht. Bezorging geschied tot aan de voordeur op de begane grond.
4.4 Alle producten die worden aangeboden op www.elektrischerolgordijnen.nl zijn maatwerk en speciaal op klantwens gefabriceerd. Voor maatwerk geldt het recht van retour niet. Dit is geregeld in de wet Koop op afstand.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.

Artikel 6. Intellectuele eigendommen
6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van 4.500,- euro onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

Artikel 7. Reclames
7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering van het product c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeen­stemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden onderte­kend.
7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 8. Garantie
8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende drie jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige montage en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoege van opdrachtnemer aan te tonen. De garantie beperkt zicht ten alle tijden uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het defecte onderdeel door opdrachtnemer is geretourneerd. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van opdrachtgever.
8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geinstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen danwel hiervoor een billijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever.
8.5 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
8.6 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of gemonteerd. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik.
8.7 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.
8.8 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
9.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
9.3 Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 10. Uitvoering
10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen
10.2 Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door opdrachtnemer blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar opdrachtnemer is gevestigd tenzij wettelijke bepalingen zich daartoe verzetten.